Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo về việc thu học phí Giáo dục Quốc phòng Khóa 2017

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc thu học phí Giáo dục Quốc phòng Hệ ĐTĐH Khóa 2017 như sau:

1. Thời gian: Từ 18/01/2018 đến 05/02/2018

2. Số tiền: 740.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)

3. Hình thức nộp tiền: Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính  (Phòng A.113)

Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm.

 

Thông báo v/v nhắc nhở hoàn thành học phí HK1 2017-2018

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo về việc nhắc nhở sinh viên hoàn thành học phí Học kỳ 1, Năm học 2017-2018.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 hệ ĐTĐH chính quy từ Khóa 2016 trở về trước

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí học kỳ 1, năm học 2017-2018 Hệ ĐTĐH Chính quy từ khóa 2016 trở về trước.

Sính viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy Khóa 2017, Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Học kỳ 1, năm học 2017-2018 Hệ ĐTĐH chính quy - Khóa 2017.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Quyết định v/v quy định mức thu học phí Hệ ĐTĐH năm học 2017-2018

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo quy định về mức thu học phí Hệ ĐTĐH chính quy các chương trình đào tạo năm học 2017-2018.

Sinh viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy Học kỳ 3 - Năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí học kỳ 3, năm học 2016-2017 Hệ Đào tạo Đại học chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Thông báo v/v thu học phí giáo dục quốc phòng Khóa 2016

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Giáo dục Quốc phòng Hệ ĐTĐH Khóa 2016 như sau:

1. Thời gian: Từ 25/05/2017 đến hết ngày 30/06/2017

2. Số tiền: 670.000đ (Sáu trăm bảy mươi ngàn đồng./.)

3. Hình thức nộp tiền: Sinh viên nộp tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính (A.113)

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí HK2 2016-2017 Hệ ĐTĐH CTTT, Chất lượng cao

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Học kỳ 2, năm học 2016-2017 đối với hệ đào tạo Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao.

Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí HK2 2016-2017 Hệ ĐTĐH Chính quy đại trà, CNTN, KSTN

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Học kỳ 2, năm học 2016-2017 đối với hệ đào tạo đại học chính quy đại trà, Cử nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng.

Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo v/v hỗ trợ chi phí học tập và hoàn trả tiền cho SV được miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả tiền cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017 theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 25/11/2016.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.