Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy HK1 - NH 2019-2020 (K2018 trở về trước)

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020 hệ ĐTĐH chính quy đối với Khóa 2018 trở về trước.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Quyết định v/v quy định mức thu học phí Hệ ĐTĐH năm học 2019-2020 (K2018 trở về trước)

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo quy định về mức thu học phí đối với khóa 2018 trở về trước Hệ ĐTĐH Chính quy các Chương trình Đào tạo, Năm học 2019-2020.

Sinh viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí HK hè 2018-2019 Hệ ĐTĐH Chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2018-2019 hệ ĐTĐH chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí HK2 2018-2019 Hệ ĐTĐH Chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, năm học 2018-2019 hệ ĐTĐH chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

KHÓA 2017 trở về trước - Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy Học kỳ 1 - Năm học 2018-20197

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 hệ ĐTĐH chính quy áp dụng cho các Khóa 2017 từ trở về trước.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Quyết định v/v quy định mức thu học phí Hệ ĐTĐH Cử nhân Từ xa năm học 2018-2019

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo quy định về mức thu học phí Hệ ĐTĐH Cử nhân Từ xa năm học 2018-2019.

Sinh viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

KHÓA 2018 - Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 hệ ĐTĐH chính quy Khóa 2018.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

 

Quyết định v/v quy định mức thu học phí Hệ ĐTĐH năm học 2018-2019

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo quy định về mức thu học phí Hệ ĐTĐH chính quy các chương trình đào tạo năm học 2018-2019.

Sinh viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy Học kỳ 3 - Năm học 2017-2018

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2017-2018 Hệ ĐTĐH chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2, năm học 2017-2018 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2, năm học 2017-2018 hệ Đào tạo Đại học Chính quy.

Sinh viên xem Thông báo tại file đính kèm.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.