Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo thu học phí HK2, năm học 2022-2023, Trình độ Đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học CNTT thông báo thu học phí HK2, năm học 2022-2023, Trình độ Đào tạo Đại học chính quy.

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm.

Quyết định về Quy định mức thu học phí CTĐT Trình độ Sau Đại Học Năm học 2019-2020

Phòng KHTC thông báo về Quy định mức thu học phí CTĐT Trình độ Sau Đại Học Năm học 2019-2020.

Học viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

Quyết định về Quy định mức thu học phí Chương trình Đào tạo Trình độ Sau Đại học năm học 2020-2021

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về Quy định mức thu học phí Chương trình Đào tạo Trình độ Sau Đại học năm học 2020-2021.

Học viên xem chi tiết quy định tại File đính kèm.

 

Quyết định v/v Quy định mức thu học phí hệ Đào tạo Đại học năm học 2020-2021

Phòng KHTC thông báo quy định về mức thu học phí hệ Đào tạo Đại học năm học 2020-2021.

Sinh viên xem chi tiết Quy định tại các file đính kèm.

Quyết định Quy định mức thu học phí CTĐTTĐ Thạc sỹ tại Trường ĐHCNTT Năm học 2021-2022

Phòng KHTC thông báo quy định về mức thu học phí CT ĐT Trình độ  Thạc sỹ tại Trường ĐHCNTT năm học 2021-2022.

Học viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

 

Quy định mức thu học phí CTĐT Trình độ Tiến sỹ tại Trường ĐHCNTT Năm học 2021-2022

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo quy định về mức thu học phí CTĐT Trình độ Tiến sỹ tại Trường ĐHCNTT Năm học 2021-2022.

Học viên xem chi tiết quy định tại File đính kèm.

Thông báo thu học phí HK1, năm học 2022-2023, Trình độ Đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch- Tài chính thông báo thu học phí Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023 Trình độ đào tạo đại học chính quy.

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm.

Quyết định quy định mức thu học phí trình độ ĐTĐHCQ NH 2022-2023

Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học CNTT Thông báo Quy định về mức thu học phí trình độ Đào tạo Đại học chính quy năm học 2022-2023:

1. Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy Chương trình chuẩn từ Khóa 2020 trở về trước năm học 2022-2023

2. Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy Chương trình chuẩn từ Khóa 2021 trở về sau năm học 2022-2023

3. Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy Chương trình Chất lượng cao năm học 2022-2023

Thông báo thu học phí HK hè, năm học 2021-2022 Hệ ĐTĐH Chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2021-2022 hệ đào tạo đại học chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Thông báo thu học phí HK2, NH 2021-2022 Hệ ĐTĐH Chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, năm học 2021-2022 hệ đào tạo đại học chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 2 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.