Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

[2023-2024] Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2023-2024

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH Chính quy như sau:

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm./.

[2023-2024] Thông báo về việc điều chỉnh đơn giá học phí đối với các lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn

Phòng KHTC thông báo về việc điều chỉnh đơn giá học phí đối với các lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn năm học 2023-2024 như sau:

1. Thông báo điều chỉnh đơn giá học phí đối với các lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn Hệ ĐTĐH Chính quy chương trình chuẩn - Năm học 2023-2024

2. Thông báo điều chỉnh đơn giá học phí đối với các lớp có số lượng sinh viên dưới chuẩn Hệ ĐTĐH Chất lượng cao - Năm học 2023-2024

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

[2023-2024] Thông báo về việc thực hiện điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024

Phòng KHTC thông báo về việc thực hiện điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024 như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên trình độ đào tạo đại học chính quy (Không bao gồm chương trình liên kết với Đại học Birmingham City - BCU)

2. Cách thức thực hiện:

Trường ban hành Quyết định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024 các chương trình đào tại đại học tại Trường.

Học phí đã thu học kỳ 1, năm học 2023-2024 sẽ được hoàn trả bằng cách khấu trừ vào học phí học kỳ 2, năm học 2023-2024.

[2023-2024] Quy định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH

Phòng KHTC thông báo Quy định về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024 trình độ đào tạo đại học các chương trình sau:

1. Quy định điều chỉnh mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy chương trình chuẩn từ KHÓA 2020 trở về trước - Năm học 2023-2024

2. Quy định điều chỉnh mức thu học phí chương trình đào tạo đại học chính quy Chương trình chuẩn từ KHÓA 2021 trở về sau - Năm học 2023-2024

[2023-2024] Thông báo thu học phí học kỳ 2, năm học 2023-2024

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH Chính quy

Đợt 1:

  • Bao gồm học phí học kỳ (đối với sinh viên còn trong thời hạn thiết kế của chương trình đào tạo) và học phí gia hạn (đối với sinh viên quá thời hạn thiết kế của chương trình đào tạo)
  • Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/01/2024

Đợt 2:

[ NĂM HỌC 2023-2024] HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC

[NĂM HỌC 2023-2024] HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QUYẾT ĐỊNH SỐ 704/QĐ-ĐHCNTT, NGÀY 06/07/2023);

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-ĐHCNTT, NGÀY 06/07/2023);

[2023-2024] K2023 Thông báo thu học phí học kỳ 1, năm học 2023-2024

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH Khóa 2023

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm./.

[2023-2024] K2022 trở về trước-Thông báo thu học phí HK1 2023-2024 trình độ ĐTĐH

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH từ Khóa 2022 trở về trước như sau:

Đợt 1:

  • Sinh viên thanh toán học phí học kỳ hoặc học phí gia hạn (nếu có)
  • Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/09/2023

Đợt 2:

[2023-2024] Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH

Phòng KHTC thông báo Quy định về mức thu học phí năm học 2023-2024 trình độ đào tạo đại học các chương trình sau:

1. Quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy chương trình chuẩn từ KHÓA 2020 trở về trước - Năm học 2023-2024

2. Quy định mức thu học phí chương trình đào tạo đại học chính quy Chương trình chuẩn từ KHÓA 2021 trở về sau - Năm học 2023-2024

3. Quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học Chương trình Chất lượng cao - Năm học 2023-2024

Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2022-2023

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2022-2023 trình độ Đào tạo Đại học./.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.