Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Thông báo về việc học phí Học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với các Khóa từ 2014 trở về trước

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc học phí Học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với các Khóa từ 2014 trở về trước.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo về việc thu học phí và lệ phí nhập học Khóa 2015

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu lệ phí nhập học và học phí Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Hệ đào tạo đại học chính quy - Khóa 2015.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Quyết định về việc quy định mức thu học phí của các lớp Chương trình Tiên tiến áp dụng trong năm học 2015-2016

Quyết định số 06/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2015 Về việc quy định mức thu học phí của các lớp Chương trình Tiên tiến áp dụng trong năm học 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Quyết định về việc quy định mức thu học phí của các lớp chương trình đào tạo Chất lượng cao áp dụng trong năm học 2015-2016

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo Quyết định số 05/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2015 Về việc quy định mức thu học phí của các lớp chương trình đào tạo Chất lượng cao áp dụng trong năm học 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Quyết định về việc quy định mức thu học phí hệ Đào tạo Đại học chính quy đại trà, CNTN, KSTN năm học 2015-2016

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo Quyết định số 04/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2015 Về việc quy định mức thu học phí hệ Đào tạo Đại học chính quy đại trà, CNTN, KSTN năm học 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo về việc nhận học bổng khuyến khích học tập HK1 2014-2015

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc nhận học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 - năm học 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học chính quy và Chương trình Tiên tiến như sau:

1. Hình thức nhận học bổng: Sinh viên nhận trực tiếp bằng tiền mặt

2. Thời gian: Ngày 05/8/2015

               - Sáng: Từ 8h00 đến 11h30

               - Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

3. Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính (A.111)

Thông báo về việc thu học phí HK3 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí HK3 năm học 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học chính quy.

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm.

Thông báo về việc nhân học bổng các lớp Kỹ sư Tài năng An ninh Thông tin Khóa 2012, 2013, 2014 - HK2 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc nhận học bổng tài năng - Học kỳ 2, năm học 2014-2015 đối với sinh viên các lớp Kỹ sư Tài năng An ninh Thông tin khóa 2012, 2013, 2014 như sau:

1. Hình thức nhận học bổng: Sinh viên nhận trực tiếp bằng tiền mặt

2. Thời gian và địa điểm:

2.1. Thời gian: Ngày 19/6/2015

                 - Sáng: Từ 8h00 đến 11h30

                 - Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

2.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111)

Thông báo về việc nhân học bổng các lớp Cử nhân Tài năng Khóa 2011, 2012, 2013, 2014 - HK2 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc nhận học bổng tài năng - Học kỳ 2, năm học 2014-2015 đối với sinh viên các lớp Cử nhân Tài năng Khoa học Máy tính khóa 2011, 2012, 2013, 2014 như sau:

1. Hình thức nhận học bổng: Sinh viên nhận trực tiếp bằng tiền mặt

2. Thời gian và địa điểm:

2.1. Thời gian: Ngày 19/6/2015

                 - Sáng: Từ 8h00 đến 11h30

                 - Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

2.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111)

Thông báo v/v Nhận học bổng khuyến khích của Chương trình Chất lương cao và Chương trình Tiến tiến HK1 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc nhận học bổng khuyến khích của Chương trình Chất lượng cao và Chương trình Tiên tiến - Học kỳ 1, năm học 2014-2015 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên có tên trong Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-VPĐB ngày 27/5/2015 và Quyết định số 09/QĐ-ĐHCNTT-VPĐB ngày 27/5/2015.

2. Hình thức nhận học bổng: Sinh viên nhận trực tiếp bằng tiền mặt

3. Thời gian và địa điểm:

3.1. Thời gian: Ngày 19/6/2015

                 - Sáng: Từ 8h00 đến 11h30

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.