Thông báo thu học phí HK1, năm học 2022-2023, Trình độ Đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch- Tài chính thông báo thu học phí Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023 Trình độ đào tạo đại học chính quy.

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.