Thông báo về việc thu học phí môn IS203 HK1 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí môn Lập trình cơ sở dữ liệu (IS203) đối với lớp có sĩ số dưới 25 sinh viên - Học kỳ 1 năm học 2014-2015.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 2 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.