Thông báo thu học phí HK3 NH 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí HK3 NH 2013-2014 như sau:
1. Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/07/2014
2. Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng theo quy trình sau: http://khtc.uit.edu.vn/node/206
3. Sinh viên kiểm tra thông tin học phí trước và sau khi nộp tại địa chỉ: http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/hocphi
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết theo file đính kèm
Phòng KH-TC

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.