Thông báo thay đổi tín chỉ học phí môn "Giáo dục thể chất" HK1 NH 2013-2014

Theo thông báo từ Phòng Đào tạo Đại học về việc thay đổi số tín chỉ môn Giáo dục thể chất Khóa 8 năm học 2013-2014:http://daa.uit.edu.vn/node/571

Vì vậy, các em sinh viên từ Khóa 2 đến khóa 7 có đăng ký học lại hoặc học mới hoặc cải thiện môn "Giáo dục thể chất" - học phần 1 với sinh viên Khóa 8 sẽ có số tín chỉ học phí là 3 (không phải là 2 tín chỉ học phí như các năm học trước). 

Phòng Kế hoạch - Tài chính đã điều chỉnh thông tin học phí môn "Giáo dục thể chất" - mã môn: PE001 trong HK1 năm học 2013-2014. 

Các em sinh viên có đăng ký môn PE001 vui lòng kiểm tra thông tin học phí tại:http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/hocphi và nộp bổ sung một tín chỉ học phí (nếu có).

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.