Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí HK3, năm học 2015-2016 (Hết 07/8/2016)

Phòng KHTC thông báo Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 3, năm học 2015-2016, tính đến hết 07/8/2016.

Vui lòng xem danh sách đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.